Start Artyku?y Warsztat elektronika Lutownice i akcesoria lutownicze

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisLutownice i akcesoria lutownicze PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 23
SłabyŚwietny 
środa, 08 września 2010 13:06

LutownicaDo po??czenia elementw elektronicznych w jedn? ca?o?? niezb?dne staje si? ich lutowanie do p?ytki drukowanej lub mi?dzy sob?. Lutowanie pozwala na osi?gni?cie trwa?ych po??cze? o bardzo niewielkiej rezystancji. Po??czenie takie pozwala rwnie? na demonta? oraz wymian? uszkodzonych lub niew?a?ciwych elementw. Jak wiadomo do lutowania s?u?y lutownica, nale?y jednak dobra? odpowiedni sprz?t do zastosowa?, poniewa? nie ma w zasadzie jednej uniwersalnej lutownicy "do wszystkiego".

Lutownice transformatorowe

Tak jak nazwa wskazuje lutownica transformatorowa opiera si? o specyficzny transformator. Strona pierwotna tego transformatora zasilana jest z sieci energetycznej, natomiast strona wtrna to gruby pr?t lub p?askownik o niewielkiej ilo?ci zwojw od 2 do 4. Zasada dzia?ania polega na wytworzeniu w uzwojeniu wtrym du?ego pr?du o niewielkim napi?ciu. Du?y pr?d przep?ywaj?cy przez grot nagrzewa go do temperatury topnienia cyny. Lutownica taka pracuje w stanie zwarcia co wymusza stosowanie wzmocnionej izolacji elektrycznej i termicznej uzwoje?. Lutownice tego typu produkowane s? w r?nych odmianach mocy od 40-200W. Podczas pracy transformator wydziela znaczne ilo?ci ciep?a co mo?e przeszkadza? podczas d?ugiej pracy. Dodatkowo w wi?kszo?ci lutownic stosuje si? dodatkowe uzwojenie zasilaj?ce ?arwk? o?wietlaj?c? miejsce lutowania. Lutownice transformatorowe przeznaczone s? g?wnie do lutowania wi?kszych elementw, wykorzystywane cz?sto przez elektrykw do lutowania przewodw elektrycznych z uwagi na swoj? moc. Jako groty mo?na stosowa? kawa?ki wyprofilowanego drutu miedzianego (najcz??ciej o przekroju 2,5mm2), niestety drut miedziany nie jest przystosowane do d?ugotrwa?ej pracy przy du?ej temperaturze co uszkadza taki grot po jakim? czasie. Na rynku dost?pne s? rwnie? grotu wykonane z innych bardziej odpornym metali, lub stopw metali z miedzi?. Ceny lutownica transformatorowych zawieraj? si? w granicach od 30 z? -100 z?. Na rysunku poni?ej pokazano r?ne rodzaje lutownic transformatorowych o r?nych mocach.

1194468284.jpg
Rys. 1. R?ne rodzaje lutownic transformatorowych.


Lutownice oporowe

W lutownicach oporowych nie wyst?puj? bezpo?redni przep?yw pr?du elektrycznego przez grot lutownicy. Pr?d elektryczny przep?ywa przez element grzejny ktry nagrzewa grot, dzi?ki temu mo?liwe jest odizolowanie grota i wykonanie lutownicy nie przenosz?cej ?adunkw elektrostatycznych, ktre mog? uszkodzi? czu?e uk?ady elektroniczne. Lutownice tego typu oznaczane s? z regu?y oznaczeniem ESD. Lutownice oporowe s? z najcz??ciej mniejsze, du?o bardziej por?czne i posiadaj? mniejsze i bardziej smuk?e groty. W prostych modelach element grzejny jest zasilany bezpo?rednio z sieci energetycznej napi?ciem 230V i nie posiadaj? one regulacji temperatury grota. Lutownice tego typu maj? moc od 15W do 100W. S? to lutownice  najcz??ciej kupowane ze wzgl?du na stosunkowo nisk? cen?. Groty lutownicze s? wymienne co pozwala na dobranie odpowiedniego grota do konkretnego zadania. Nale?y pami?ta?, ?e od momentu w??czenia lutownicy jest ona gotowa do pracy dopiero po kilku minutach. Czas nagrzewania zale?y od mocy lutownicy. Jest do dobry wybr dla pocz?tkuj?cego elektronika. Pozwalaj? one na wykonanie wi?kszo?ci czynno?ci lutowniczych w prostych uk?adach elektronicznych. Ceny lutownica oporowych zawieraj? si? w granicach od 30z? -100 z? Na rys. 2 zaprezentowano r?ne rodzaje lutownic oporowych.

9591148.jpg
Rys. 2. R?ne rodzaje lutownic oporowych.


Stacje lutownicze - oporowe

Po??czenie lutownicy oporowej z transformatorem i elektronika steruj?c? daje w rezultacie urz?dzenie nazywane stacj? lutownicz?. Lutownice tego typu s? wykorzystywane w profesjonalnych warsztatach elektronicznych ale rwnie? przez amatorw. Zalety jakie p?yn? z pracy ze stacj? lutownicz? s? bardzo du?e. Dzi?ki transformatorowi lutownica nie jest zasilana bezpo?rednio z sieci energetycznej co zwi?ksza bezpiecze?stwo pracy. Element wykonawczy zbudowany jest identycznie jak lutownica oporowa, zasilany jest natomiast ni?szym napi?ciem o warto?ci oko?o 24V. Dzi?ki elektronice steruj?cej mo?liwa jest regulacja temperatury grota. Niektre elementy elektroniczne nale?y lutowa? przy u?yciu minimalnej temperatury, pozwalaj?cej na topnienie lutowia. Nale?y wtedy dobra? temperatur? lutowania odpowiedni? do wykonywanych lutw. Regulacja temperatury mo?e odbywa? si? za pomoc? potencjometru lub przyciskw zwi?kszaj?cych lub zmniejszaj?cych temperatur?. Odczyt aktualnej temperatury grota nie jest dost?pny we wszystkich modelach, ale mo?e by? on prezentowany na linijce z diod LED, wy?wietlaczu LED czy nawet wy?wietlaczu LCD w dro?szych modelach. Element wykonawczy z grotem zwany kolb? lutownicz? jest bardzo cz?sto od??czany od stacji bazowej co daje mo?liwo?? jego wymiany w przypadku zu?ycia. Ceny stacji lutowniczych s? bardzo r?ne, najprostsze modele kosztuj? ju? oko?o 50 z?. Ceny profesjonalnych urz?dze? dochodz? do 1000 z? i wi?cej. Rozs?dnym wyborem dla amatora s? stacje w granicach 150 z? - 200 z?.

1039298780.jpg
Rys. 3. R?ne rodzaje stacji lutowniczych - oporowych.


Stacje lutownicze - gor?ce powietrze (hot air)

Zupe?nie inna zasada dzia?ania przedstawiona jest w lutownicach na gor?ce powietrze. Nie znajdziemy tutaj grota, lutowanie odbywa si? za pomoc? strumienia gor?cego powietrza o temperaturze od 100C do 500C. W wi?kszo?ci stacji mo?liwa jest regulacja przep?ywu powietrza. Stacja taka zbudowana jest z jednostki bazowej zawieraj?cej kompresor, transformator oraz elektronik? steruj?c?. W kolbie znajduje si? grza?ka, ktra przewiewana jest powietrzem z kompresora i tym samym ogrzewana do ustawionej temperatury. Stacje na gor?ce powietrze s?u?? g?wnie do monta?u powierzchniowego elementw. Elementy tego typu nazywane s? w skrcie SMD (ang. Surface Mount Device) element elektroniczny przystosowany do monta?u powierzchniowego. Amatorzy i hobby?ci rzadko korzystaj? ze stacji hot air ze wzgl?du na cen? samego urz?dzenia. Najta?sze stacje kosztuj? oko?o 250 z? i jest to sprz?t z "niskiej p?ki", profesjonalne urz?dzenia mog? kosztowa? kilka tysi?cy z?otych. Na ko?cwk? wylotowa kolby zak?ada si? profilowane dysze pozwalaj?ce ukierunkowa? strumie? goracego powietrza tak by niepotrzebnie nie nagrzewa? elementw ktre nie podlegaj? lutowaniu.Stacja lutownica na gor?ce powietrze nie jest niezb?dna dla pocz?tkuj?cego elektronika, poniewa? proste uk?ady z regu?y wykonuje si? przy pomocy elementw przewlekanych i wystarczy zwyk?a lutownica do ich lutowania. Rozbudowane stacje lutownicze cz?sto zawieraj? kolb? na gor?ce powietrze oraz kolb? lutownicy oporowej. Daje to zwi?kszone mo?liwo?ci, poniewa? mo?na dzi?ki takiemu urz?dzeniu przylutowa? prawie dowolny element elektroniczny. Na rys. 4 przedstawiono kilka modeli stacji lutowniczych hot air oraz rozbudowanych modeli z lutownicami oporowymi.

2412948684.jpg
Rys. 4. R?ne rodzaje stacji lutowniczych
- gor?ce powietrze.


Lutownice gazowe

Lutownice gazowe wykorzystuj? do ogrzewania metalowego grota p?omie? ze spalania gazu. Dzi?ki zamontowanemu zbiornikowi na gaz (zwykle propan butan) lutownica taka jest przeno?na co u?atwia drobne naprawy w terenie. Niestety w tanich modelach zdarza si? ze obudowa nadmiernie nagrzewa si? co utrudnia d?u?sz? prac?. Temperatura grota zale?na jest od wielko?ci ustawionego p?omienia. Lutownice tego typu (chocia? nie wszystkie) posiadaj? du?? zalet?, mianowicie po zdj?ciu grota mo?na z niej korzysta? jak z ma?ego palnika do opalania lub do ogrzewania np. izolacyjnych rurek termokurczliwych cz?sto stosowanych w elektrotechnice. Mo?na jej u?ywa? rwnie? jak lutownicy hot air, ale nie jest tak precyzyjna jak stacja lutownicza z gor?cym powietrzem. Ceny tego typu sprz?tw wahaj? si? w granicach od 50 z? do 300 z?.

2998044028.jpg
Rys. 5. R?ne rodzaje lutownic gazowych
.


Lutownice zasilane bateryjnie

Kolejny rodzaj lutownic jest rwnie? mobilny poniewa? zasilany jest z baterii lub akumulatorw. Nie r?ni si? specjalnie od lutownicy oporowej, jedyna r?nica polega na sposobie zasilania. Niestety z uwagi na ograniczon? pojemno?? baterii lub akumulatorw, lutownice tego typu charakteryzuj? si? niewielk? moc? i krtkim czasem dzia?ania. Nie nadaj? si? do ci?g?ej pracy, a jedynie do sporadycznych  prac tam gdzie nie ma zasilania sieciowego. Lutownicami tego typu nie mo?na rwnie? lutowa? masywnych elementw poniewa? niewielka moc nie pozwala na nagrzanie lutowanych elementw. Ceny lutownic bateryjnych oscyluj? w granicach od 90 z? do 180 z?. Poni?ej przyk?adowe zdj?cia lutownic zasilanych bateriami lub akumulatorami.

4111663020.jpg
Rys. 6. R?ne rodzaje lutownic zasilanych bateryjnie.


Odsysacze do cyny i rozlutownice

Niekiedy zachodzi potrzeba odlutowania lub rozlutowania elementw elektronicznych. Je?eli znaczna ilo?? cyny pozostaje na powierzchni p?ytki i/lub zasklepia otwr do monta?u elementw przewlekanych nale?y u?y? odsysacza by usun?? cyn?. Odsysacze do cyny mo?na podzieli? na dwie kategorie, zasilane elektrycznie oraz te bez zasilania. Odsysacze mechaniczne s? stosunkowo tanie i proste w budowie rys. 7. Sk?adaj? si? z tuby, t?oka oraz spr??yny ktra po naci?gni?ciu i zwolnieniu spusty rozci?ga si? wypychaj?c t?ok i tworz?c podci?nienie, ktre zasysa gor?c? cyn?. Dysza ktra styka si? bezpo?rednio z gor?c? cyn? a niejednokrotnie rwnie? z grotem lutownicy mo?e ulec stopieniu i uniemo?liwi? dalsz? prac?. Na szcz??cie dysze s? wymienne i niedrogie.  Koszt odsysacza mechanicznego nie przekracza 20 z?.

3362969116.jpg
Rys. 7. R?ne rodzaje odsysaczy mechanicznych
.

Odsysacze elektryczne mo?na znw podzieli? na dwie grypy: z podci?nieniem wywarzanym poprzez spr??yn? i t?ok lub gruszk? oraz na takie z pomp? pr?niow?. Niestety te ostanie nale?? do najdro?szych i s? bardzo rzadko spotykane w warsztatach hobbystw. Odsysacze zasilane elektrycznie z t?okiem naci?ganym spr??yn? lub z gumow? gruszk? s? znacznie popularniejsze ze wzgl?du na bardziej przyst?pn? cen?. R?ni? si? one od zwyk?ych odsysaczy tym, ?e dysza ktra zasysa cyn? jest ogrzewana i dzia?a dok?adnie tak jak lutownica oporowa z ta jednak r?nic?, ?e grot ma centralny otwr przez ktry mo?e by? zasysana cyna. Przyk?ad takiej rozlutownicy zaprezentowano na rys. 8. Istniej? rwnie? przystawki do lutownic oporowych, ktre po zamontowaniu daj? nam rozlutownic? z gruszka odsysaj?c?. Montuje si? je zamiast grota lutowniczego.

3598575032.jpeg
Rys. 8. Przyk?ad rozlutownicy z dysz? ogrzewan? elektrycznie i mechanicznym odsysaniem.


Stacje rozlutownicze to sprz?t spotykany najcz??ciej w zak?adach trudni?cych si? napraw?, serwisowanie lub produkcja urz?dze? elektronicznych. S? one bardzo wygodne w u?ytkowaniu i znacz?co skracaj? czas potrzebny na rozlutowanie uk?adu elektronicznego. Dzi?ki wbudowanej pompie przniowej nie ma potrzeby ci?g?e naci?gania spr??yny lub naciskania gruszki. Stacje tego typu s? rwnie? cz?sto ??czone w swoiste kombajny lutowniczo-rozlutownicze zawieraj?ce lutownic? oporow?, na gorace powietrze oraz rozlutownice. Ceny stacji rozlutoniczych s? znaczne i zaczynaj? si? od oko?o 800 z?. Przyk?ad urz?dze? rolutowuj?cych na rysunku poni?ej.

2000840829.jpg
Rys. 9
. R?ne rodzaje rozlutownic z pomp? pr?niow? i stacji rozlutowniczych.


Cyna i pasty lutownicze

Do trwa?ego ??czenia lutowanych elementw potrzebne jest spoiwo lutownicze o temperaturze topnienia ni?szej ni? temperatura topnienia lutowanego metalu. W elektronice i elektrotechnice wykorzystuje si? stopy cyny z o?owiem i innymi metalami. Obecnie unijna dyrektywa RoHS zakazuje stosowania stopw cyny z o?owiem ze wzgl?du na szkodliwo?? tego drugiego pierwiastka w stopie. Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilo?ci substancji niebezpiecznych przenikaj?cych do ?rodowiska z odpadw elektrycznych i elektronicznych. W sk?ad stopu cynowo o?owiowego wchodzi cyna oko?o 60% i o?w oko?o 40%. Dla spoiw bezo?owiowych dodatkiem jest zazwyczaj srebro w proporcjach cyna oko?o 96% i srebro oko?o 4%.  Na rynku mo?na nadal kupi? stopy cyny z o?owiem. Jedyna r?nica jaka pojawia si? mi?dzy stopami z o?owiem, a bezo?owiowymi to temperatura topnienia. Dla stopu cyny z o?owiem wynosi ona oko?o 190C a dla stopw bezo?owiowych oko?o 230C. Temperatura topnienia nie jest jednocze?nie temperatur? pracy poniewa? ciep?o jest szybko odprowadzane przez metalowe elementy lub ?cie?ki i pola lutownicze na p?ytkach drukowanych. Okre?la si? tak zwan? temperatur? pracy, ktra dla stopw o?owiowych wynosi oko?o 300C a dla stopw bezo?owiowych oko?o 340C. Dost?pne s? rwnie? stopy cyny, o?owiu i srebra oraz miedzi i innych pierwiastkw, ktre u?atwiaj? lutowanie i poprawiaj? jako?? spoiwa. Niestety wp?ywa to negatywnie na cen?. Spoiwa lutownicze dost?pne s? z topnikiem lub bez. Topnik u?atwia lutowanie o czym za chwil?. Spotykane ?rednice drutw lutowniczych zaczynaj? si? ju? od 0,25mm a ko?cz? si? na 2mm. Najbardziej popularna ?rednica druty to 1mm, poniewa? jest ona najbardziej uniwersalna. Spoiwa lutownicze produkowane s? rwnie? w sztabkach, pr?tach, ?rucie i p?askownikach, s? one g?wnie wykorzystywane do lutowania na fali, ktra jest stosowana w zak?adach produkcyjnych do masowego lutowania elementw na p?ytkach drukowanych.Ceny stopw lutowniczych cyny zale?ne s? od sk?adu i wagi szpuli z drutem. Przyk?adowo szpula 100g o ?rednicy druty 1mm z topnikiem kosztuje od 10 z? do 20 z?.

Kolejnym rodzajem spoiwa lutowniczego s? pasty lutownicze. Wykorzystywane g?wnie do lutowania powierzchniowego elementw SMD. Pasta ma posta? p?p?ynn? co umo?liwia nak?adanie jej za pomoc? strzykawki lub sit. Podgrzana pasta uaktywnia si? ??cz?c elementy z p?ytk? drukowan?. Do rozgrzewania pasty wykorzystywane s? stacje lutownicze na gor?ce powietrze (hot air) lub piece lutownicze w zak?adach produkcyjnych. Pasty lutownicze wytwarzane s? rwnie? jako bezo?owiowe.  Niestety pasty lutownicze nie nale?? do tanich, cena zale?na jest od sk?adu i producenta. Tubka (40 g) pasty lutowniczej kosztuje od 40 z? do 100 z?. Poni?ej przyk?ady spoi lutowniczych w r?nych formach.

483430987.jpg
Rys. 10
. R?ne rodzaje spoiw lutowniczych.


Topniki, kalafonia

Dzi?ki zastosowaniu topnikw lutowanie staje si? znacznie ?atwiejsze. Topnik pod wp?ywem wysokiej temperatury grota lub gor?cego powietrza usuwaj? z powierzchni lutowanych elementw tlenki metali dzi?ki czemu po??czenia s? pewne, maj? du?? odporno?? mechaniczn? i niewielk? rezystancj?. Stosowanie topnika poprawia rwnie? przewodno?? ciepln? mi?dzy grotem a stopem lutowczym Topniki produkowane s? w postaci sta?ej jako kalafonia pochodzenia naturalnego wykorzystywana do lutowania stopami cynowo-o?owiowymi oraz w postaci past i ?eli. Pasty i ?ele umo?liwiaj? aplikacj? w konkretne miejsce za pomoc? strzykawek lub p?dzli co u?atwia lutowanie elementw SMD. Pasty jak i ?ele moga by? nak?adane na ca?a powierzchni? p?ytki pokrywaj?c wszytskie pola lutownicze co u?atwia p?niejsze lutowanie. Kalafonia czyli substancja ?ywiczna najcz??ciej wykorzystywana jest do typowego lutowania przewlekanych elementw elektronicznych. Niektre stopy lutownicze w postaci drutw opisanych powy?ej zawieraj? w rdzeniu topnik ktry znacznie u?atwia lutowanie i nie wymaga stosowania dodatkowych preparatw. Ceny puszki kalafonii (100g) zaczynaj? si? ju? od 6 z?, natomiast ceny topnikw w postaci pasty i ?eli s? wy?sze. Pasta na bazie kalafonii do zwyk?ego lutowania kosztuje od 5z? do 10 z? za puszk? 50g. ?ele do lutowania elementw SMD wyst?puj? w bardzo wielu wariantach r?ni?cych si? sk?adem chemicznym, ceny za tubk? (10ml) zaczynaj si? od 15 z?.

565230587.jpg
Rys. 11
. R?ne rodzaje topnikw.


Plecionki miedziane do usuwania cyny

Plecionka miedziana z?o?ona z szeregu cienkich drucikw miedzianych splecionych ze sob? ma za zadanie usuwania nadmiaru cyny z lutowanych elementw lub p?ytek drukowanych. Plecionki wyst?puj? w postaci ta?my o szeroko?ciach od 1mm do 10mm, lub nawet szerszych. Najcz??ciej spotykane szeroko?ci stosowane do oczyszczania obwodw drukowanych to 1mm, 1,5mm, 2mm. Dzi?ki swoim w?a?ciwo?ciom pleciona ?wietnie ??czy si? z rozgrzan? cyn? i tym samym usuwa ja z powierzchni p? lutowniczych lub innych elementw. Do usuni?cia cyny nale?y u?o?y? fragment plecionki na elemencie pokrytym cyn?, nast?pnie rozgrza? plecionk? i element za pomoc? grota lutownicy. Ta?my ss?ce bo tak te? s? nazywane s?u?? rwnie? do cynowania pl lutowniczych, na pocz?tku nak?ada si? niewielka ilo?? cyny na pole lutownicze a nast?pnie zbiera si? nadmiar tak by pozostawi? cienk? warstw? cyny, ktra u?atwia p?niejsze lutowanie. Ceny plecionek s? zr?nicowane i zale?? przede wszystkim od producenta i ilo?ci ta?my na rolce oraz jej szeroko?ci. Najpopularniejsze s? ta?my o d?ugo?ci 1,5m. Cena jest niewielka i wynosi od 5z? do 10z?. Na rysunku poni?ej przedstawiono ta?my ss?ce o r?nych szeroko?ciach

757717578.jpg
Rys. 12
. R?ne rodzaje plecionek miedzianych do usuwania cyny.


Tygle do cynowania

Bardzo pomocnym urz?dzeniem chocia? nie niezb?dnym w pracowni elektronika hobbysty jest tygiel do podgrzewania cyny. Tygle ?wietnie nadaj? si? do cynowania elementw takich jak ko?cwki przewodw, drutw, gniazd, konektorw i przy??czy. Dzi?ki roztopionej cynie mo?na w bardzo szybki sposb usun?? emali?, lub lakier z przewodw o takiej izolacji i jednocze?nie przygotowa? przewd lub drut do lutowania lub przy??czenia np. w transformatorze. Tygiel sk?ada si? z metalowej wanny (misy) podgrzewanej przez grza?k? elektryczn?. W wi?kszo?ci modeli mo?liwa jest regulacja temperatury za pomoc? umieszczonego potencjometru lub przyciskw. Dro?sze modele posiadaj? linijk? z diod LED lub wy?wietlacz wskazuj?cy aktualn? temperatur?. Spotykane s? rwnie? miniaturowe tygle bez w?asnego zasilania. Posiadaj? one jedynie niewielki zbiornik na cyn? a podgrzewane s? za pomoc? lutownicy oporowej. Zamiast grota w lutownicy umieszcza si? w?a?nie tygiel. Przyk?ad takiego urz?dzenia zaprezentowano w?rd innych tygli na rys. 13. S? trzy parametry, ktre r?ni? tygle mi?dzy sob?. Pierwszym z nich jest pojemno?? misy na materia? podgrzewany. Najmniejsze misy mieszcz? 300g materia?u, a najwi?ksze przemys?owe urz?dzenia nawet do 30 kg. Kolejny czynnik r?ni?cy tygle to moc grza?ki, to od tej mocy zale?y jak szybko tygiel jest gotowy do pracy po uruchomieniu, to znaczy jak szybko rozpuszcza materia? lutowniczy. Moce tygli zawieraj? si? w granicach od 150W do nawet 3000W. Ostatnia rzecz na jak? warto zwrci? uwag?, to czy tygiel jest przystosowany do stopw bezo?owiowych je?eli takie maja by? w nim topione. Ceny najmniejszych tygli zaczynaj? si? od 60 z?, a w przypadku urz?dze? przemys?owych ko?cz? na tysi?cach z?otych. Najlepszym rozwi?zaniem dla elektronika hobbysty jest niewielki tygiel o mocy 150W - 200W z wanna o pojemno?ci 300g. Wa?ne rwnie? by tygiel mia? mo?liwo?? regulacji temperatury.

1534126235.jpg
Rys. 13
. R?ne rodzaje tygli do cynowania.

DataOdwiedzinKomentarze
Suma242853
Pt. 23130
Cz. 22130
Śr. 2140
Wt. 2010
 

Komentarze  

 
-10 #1 H3nry 2011-08-28 07:53
Brak informacji o stacjach Metcal czy Pace , czy to celowe ?
Cytować
 
 
+7 #2 admin 2011-08-28 09:58
Opis mia? na celu zawarcie informacji o narz?dziach lutowniczych i ich rodzajach, a nie przedstawienie konkretnych marek.
Cytować
 
 
+5 #3 Ryszard 2012-03-09 11:48
Uzupe?ni?em swoj? wiedz? po przeczytaniu.Jest tam mo?na powiedzie? wszystko co powinien wiedzie? pocz?tkuj?cy elektronik (i nietylko)
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Licznik

Artyku? przeczytano: 24308

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412413

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting