Start Artyku?y Warsztat elektronika Prototypowe p?ytki stykowe

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisPrototypowe p?ytki stykowe PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 
poniedziałek, 04 października 2010 20:21

1Projektowanie uk?adw elektronicznych nie polega tylko i wy??cznie na sporz?dzeniu schematu, obliczeniu warto?ci dobranych elementw i przewidzeniu skutkw dzia?ania. W procesie projektowania nale?y rwnie? przetestowa? uk?ad, sprawdzaj?c czy dzia?aj? wszystkie jego funkcje, czy uk?ad odporny jest na r?nego rodzaju zaburzenia. Nie zawsze bywa tak, ?e obliczenia pokrywaj? si? z rzeczywistymi pomiarami dokonanymi na dzia?aj?cym uk?adzie. W takim przypadku niezb?dne staje si? wykonanie prototypu uk?adu, ktry niestety jest kosztowny, a ka?dy b??d w projekcie powoduje konieczno?? wykonania nowego prototypu. Na szcz??cie jest na to rozwi?zanie w postaci uniwersalnych prototypowych p?ytek stykowych.


Najcz??ciej do sporz?dzania prototypowych wersji projektowanych uk?adw wykorzystywane s? tak zwane p?ytki stykowe. P?ytka stykowa sk?ada si? z matrycy otworw wykonanej z plastiku, odpowiednio ukszta?towanych metalowych blaszek do przytrzymywania i ??czenia elementw oraz podstawy. Budow? typowej p?ytki stykowej pokazano na rys. 1. Blaszki linii zasilaj?cych s? z regu?y d?ugie i prowadz? przez ca?? d?ugo?? p?ytki stykowej. Natomiast blaszki stykowe do ??czenia elementw mi?dzy sob? z regu?y maj? d?ugo?? 5 lub 6 pl.

Plytka_prototypowa (1)

Rys. 1. Budowa prototypowej p?ytki stykowej

Blaszki stykowe wykonane z regu?y s? z odpowiednio ukszta?towanej blachy stalowej pokrywanej miedzi?. W niektrych p?ytkach stykowych zdarza si?, ?e linie zasilaj?ce nie przechodz? przez ca?? p?ytk? i s? dzielone na 2 sekcje. W takim przypadku nale?y  pami?ta? by zasila? jedn? i drug? szyn? zasilaj?c?. Je?eli linie zasilaj?ce s? dzielone powinno by? to dobrze zaznaczone na powierzchni p?ytki.P?ytki stykowe wyst?puj? w bardzo wielu odmianach i rozmiarach. Od najmniejszych posiadaj?cych kilkadziesi?t pl monta?owych do bardzo du?ych zawieraj?cych ich kilka tysi?cy. Dodatkowo p?ytki mog? posiada? metalow? podstaw? oraz zaciski zasilaj?ce u?atwiaj?ce pod??czenie zasilacza do uk?adu. Ceny tego typu akcesoriw zaczynaj? si? od kilku z?otych, a ko?cz? si? na 80-100 z? dla du?ych p?ytek jak na rys. 2. Bardzo polecam kupienie du?ej p?ytki stykowej, je?eli planuje si? d?u?sz? przygod? z elektronik?, poniewa? nie ma nic gorszego ni? brak miejsca na p?ytce w czasie tworzenia projektu. Oczywi?cie mniejsze p?ytki stykowe mog? by? rwnie? przydatne, na przyk?ad do stworzenia oddzielnego uk?adu ktry w p?niejszym czasie b?dzie ??czony z innymi.

Plytka_prototypowa (4) 

Rys. 2. Przyk?adowa p?ytka stykowa

W ka?dej p?ytce mi?dzy blaszkami kontaktowymi znajduje si? bruzda oddzielaj?ca je od siebie. Dzi?ki temu w ?atwy sposb mo?na montowa? uk?adu w obudowach PDIP lub innych gdzie wyst?puje wiele wyprowadze? z obu stron uk?adu. Na rys. 3 pokazano w jaki sposb po??czone s? otwory w p?ytce stykowej.

Plytka_prototypowa (1) 

Rys. 3. Po??czenia pomi?dzy polami


Dzi?ki stosowaniu p?ytek stykowych wykonanie prototypu uk?adu czy urz?dzenia staje si? bardzo proste. Wystarczy w odpowiedni sposb po??czy? elementy mi?dzy sob? wykorzystuj?c druciki lub przewodu. W przypadku pomy?ki wszystkie zmiany s? bardzo proste i szybkie, dodatkowo nie ma potrzeby lutowania ani jednego elementu. Wykonywanie pomiarw rwnie? nie sprawia problemw poniewa? dost?p do przewodz?cych cz??ci elementw jest u?atwiony w przeciwie?stwie do gotowej p?ytki drukowanej. Do wykonywania po??cze? mo?na u?y? izolowanych drucikw dostarczonych wraz z p?ytk? stykow?. Je?eli w zestawie nie ma drucikw ??cz?cych mo?na je wykona? z przewodu u?ywanego w sieciach LAN. Posiada on 4 pary skr?conych przewodw miedzianych. Po poci?ciu takiego przewodu na odcinki odpowiedniej d?ugo?ci i odizolowaniu ko?cwek powstaj? bardzo u?yteczne i tanie druciki ??cz?ce do p?ytki stykowej. Na rys.4 przedstawiono przyk?adow? aplikacj? wykonan? przy u?yciu p?ytki stykowej. 

Plytka_prototypowa (5) 

Rys. 4. Przyk?ad wykorzystania p?ytki stykowej


Ka?dy elektronik bez wzgl?du na do?wiadczenie powinien posiada? p?ytk? stykow? w swoim warsztacie. Jest ona bardzo wygodna, przyspiesza prace nad projektowanym  uk?adem oraz zmniejsza ilo?? zu?ywanych elemntw, poniewa? nie s? one lutowane i mo?na ich u?ywa? wielokrotnie. Mo?liwo?? stworzenia uk?adu bez wykonania ani jednego po??czenia lutowanego jest niebywa?? zalet? dla pocz?tkuj?cych konstruktorw.

DataOdwiedzinKomentarze
Suma131775
Pt. 2320
Cz. 2210
Śr. 2110
Wt. 2040
 

Komentarze  

 
+1 #1 Cezary C. 2011-02-16 18:00
Cytować
 
 
+2 #2 admin 2011-03-08 18:41
Dzi?kuj? za informacje b??dy zosta?y poprawione
Cytować
 
 
+1 #3 PixioR 2011-10-29 14:35
Super artyku?, bardzo przydatny dla pocz?tkuj?cego elektronika (jak ja ;p)
Cytować
 
 
+1 #4 Piotr 2015-09-06 09:43
Na rys.3 b??dnie oznaczono +/-. Zazwyczaj kolorem czerwonym oznacza si? "+", a kolorem niebieskim "-".
Cytować
 
 
0 #5 admin 2015-09-08 14:34
Cytuję Piotr:
Na rys.3 b??dnie oznaczono +/-. Zazwyczaj kolorem czerwonym oznacza si? "+", a kolorem niebieskim "-".

Bardzo s?uszna uwaga, rysunek zosta? ju? poprawiony
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Licznik

Artyku? przeczytano: 13187

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412429

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting