Start Ksi??ki i recenzje Projektowanie systemw mikroprocesorowych - Pawe? Hadam - Recenzja

Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisPDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 
piątek, 05 sierpnia 2011 00:00

projektowanie_systemow_mikroprocesorowych_okladkaKsi??ka, ktrej autorem jest Pawe? Hadam opisuje bardzo  szczeg?owo zawi?o?ci zwi?zane z projektowaniem systemw mikroprocesorowych. Dzi?ki cennym wskazwkom zaprojektowanie nawet skomplikowanego systemy mikroprocesorowego nie powinno stanowi? problemu dla pocz?tkuj?cych u?ytkownikw. Wiele przyk?adowych schematw i rozwi?za? wraz z listingami mo?e stanowi? inspiracj? do projektowania i konstruowania w?asnych urz?dze? elektronicznych.

Tytu?: Projektowanie systemw mikroprocesorowych

Autor: Pawe? Hadam

Wydawnictwo: BTC

Rok i miejsce wydania: 2004, Warszawa

ISBN: 83-910067-9-4

Ilo?? stron: 216

Oprawa: Twarda

Druk: Czarno-bia?y

Ksi??ka wydawnictwa BTC podzielona jest na osiem rozdzia?w. Ka?dy z nich skupia si? na innym zagadnieniu dotycz?cym w?a?ciwego projektowania systemu mikroprocesorowego. Rozdzia?y zosta?y dobrze podzielone dzi?ki czemu znalezienie potrzebnych informacji jest bezproblemowe i szybkie.

Rozdzia? pierwszy dostarcza podstawowych informacji na temat mikrokontrolerw AVR, PIC i pokrtce opisuje inne mniej znane w?rd amatorw uk?ady. Dzi?ki informacjom zawartym w tym dziale mo?na si? dowiedzie? jakimi kryteriami kierowa? si? przy wyborze mikrokontrolera do wybranych zada? i celw.

Drugi z rozdzia?w wydaje si? najbardziej interesuj?cy z punktu widzenia m?odego niedo?wiadczonego konstruktora, poniewa? rozwi?zano w nim na wiele bardzo popularnych problemw takich jak zasilanie, taktowanie, czy poprawny uk?ad zerowania mikrokontrolerw r?nych konstrukcji. Opisy teoretyczne podparte s? przyk?adowymi rozwi?zaniami praktycznymi zawieraj?cymi rwnie? schematy ze szczeg?owymi opisami dzia?ania. Takie podej?cie do rozwi?zania problemu daje szerok? perspektyw?, poniewa? niejednokrotnie w ksi??ce podawane jest kilka rozwi?za? jednego zagadnienia.

Kolejny z rozdzia?w, a mianowicie trzeci do?? dok?adnie i co najwa?niejsze zrozumiale opisuje porty wej?? i wyj?? mikrokontrolerw. Poruszono tutaj kwesti? fizycznej budowy wewn?trznej portw, a tak?e sposoby doprowadzania sygna?w cyfrowych do i z mikrokontrolera. Rozwi?zania praktyczne przedstawione w tym rozdziale mog? by? bardzo przydatne podczas projektowania w?asnych urz?dze? tak by unikn?? problemw z p?niejszym dzia?aniem ca?ego systemu zawieraj?cego mikrokontroler.

Problem z przesy?em sygna?w mi?dzy mikrokontrolerami czy komunikacja urz?dze? mikroprocesorowych z komputerem wyst?puj? w bardzo wielu konstrukcjach nawet ?redniozaawansowanych projektantw. Fakt ten nie zawsze wynika z b??dnego oprogramowania mikrokontrolera lecz z niepoprawnej konstrukcji czy niew?a?ciwego doborowi elementw elektronicznych. W rozdziale czwartym opisano najpopularniejsze standardy przesy?u danych jakie wyst?puj? w wi?kszo?ci mikrokontrolerw u?ywanych przez amatorw i hobbystw w swoich konstrukcjach. Autor rozpoczyna opis  od standardowej magistrali systemowej kontynuuj?c przez ??cza szeregowe  (RS232,  RS485),  I2C, SPI, a? po standard 1-Wire. Co bardzo wa?ne ka?dy z wymienionych standardw przesy?u danych zawiera przyk?adowe fragmenty kodu w j?zyku C pozwalaj?ce na wysy?anie, odbir czy sprawdzenie stanu wykorzystywanego interfejsu. Przyk?adowe fragmenty kodu w j?zyku C pisane s? w sposb do?? oglny, tak by nie zawiera?y rozkazw dedykowanych tylko i wy??cznie do jednej rodziny mikrokontrolerw co pozwala na implementacje kodu do r?nych platform. Kody programw zawieraj? komentarze u?atwiaj?ce ich zrozumienie.

Kolejne dwa rozdzia?y opisuj? urz?dzenia wej?ciowe i wyj?ciowe systemu mikroprocesorowego. Jako urz?dzenia wej?ciowe opisano r?nego rodzaju czujniki stykowe, optyczne czy klawiatury matrycowe. Na uwag? zas?uguje bardzo dok?adny opis pod??czenia i zasady wysy?ania i odbioru informacji z popularnej klawiatury komputerowej zaopatrzonej w z??cze PS2 (ATX) i starsze DIN5 (AT). Urz?dzenia wyj?ciowe najcz??ciej stosowane w urz?dzeniach mikroprocesorowych to wy?wietlacze LED lub LCD oraz wszelkiego rodzaju tranzystory, triaki, przeka?niki i styczniki do sterowania urz?dze? znacznej mocy. Te w?a?nie wymieniowe peryferia ich zalety i wady oraz sposoby prawid?owego pod??czenia do mikrokontrolera opisano w rozdziale szstym.

To czego wielu projektantw systemw mikroprocesorowych szuka to gotowe i co najwa?niejsze sprawdzone rozwi?zania popularnych problemw konstrukcyjnych. W ksi??ce na przyk?adach opisano jedena?cie aplikacji najpopularniejszych uk?adw. Do najciekawszych z nich nale?? sterowanie silnikiem krokowych o co pyta bardzo wielu pocz?tkuj?cych u?ytkownikw na forach dyskusyjnych jak i komunikacji mikrokontrolera z komputerem PC za pomoc? portu USB. Wszystkie przyk?adowe aplikacje zawieraj? niezb?dne schematy wraz ze szczeg?owym opisem oraz przyk?adowe listingi programw w j?zyku C.

Ostatni rozdzia? ksi??ki opisuje sprawdzone sposoby i konwencje pisania poprawnego programu do mikrokontrolera. Zawarto w nim rwnie? informacje jak poprawnie wykona? uruchomienie i testy urz?dzenia podczas pracy. Cenne wskazwki pozwalaj na w?a?ciwe przetestowanie ca?ego systemu co w znacznym stopniu pozwoli unikn?? awarii w czasie pracy. W rozdziale smym poruszono bardzo wa?n?, a tak cz?sto pomijan? kwesti?, przygotowania dokumentacji technicznej projektowanego urz?dzenia. Pisanie instrukcji obs?ugi mo?e wydawa? si? zadaniem bardzo prostym, ale wcale nie jest, poniewa? nale?y potraktowa? u?ytkownika urz?dzenia jako osob? nie znaj?c? nawet podstaw elektroniki.

Ksi??k? mo?na traktowa? jako podr?czn? pomoc podczas projektowania systemu mikroprocesorowego, a tak?e podczas pisania programw, poniewa? zawarto w niej tablic? znakw ACSII, wyprowadzenia najpopularniejszych wy?wietlaczy LCD i VFD czy tablic? znakw wbudowanego generatora wy?wietlaczy zgodnych ze standardem HD44780.

Ksi??ka polecana dla pocz?tkuj?cych i ?redniozaawansowanych projektantw i konstruktorw. Opisy jak i instrukcje czy wskazwki pisane s? j?zykiem bardzo przyst?pnym dla wi?kszo?ci czytelnikw. Wymagana jednak jest podstawowa wiedza na temat elektroniki i programowania, tak by dobrze zrozumie? opisy dzia?ania schematw czy listingw zawartych w ksi??ce.

Ocena wed?ug www.mikrokontrolery.org 4/5

Link do wydawnictwa www.btc.pl

Spis tre?ci (PDF)

DataOdwiedzinKomentarze
Suma62851
Pt. 23280
Cz. 22340
Śr. 21120
Wt. 2010
 

Komentarze  

 
+1 #1 Hass-pol 2012-01-06 14:15
Mam t? ksi??k? i te? j? polecam wszystkim pocz?tkuj?cym elektronikom chc?cym zacz?? przygod? z mikrokontrolera mi. Autor pisze w dobrym stylu, nie przynudza, a przyk?ady zawarte w ksi??ce bez w?tpienia mo?na wykorzysta? w swoich projektach.
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Licznik

Artyku? przeczytano: 6286

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412418

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting