Start Ksi??ki i recenzje J?zyk C dla mikrokontrolerów AVR - Tomasz Francuz - Recenzja

Partnerzy

 

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisPDF Drukuj
Ocena uĹĽytkownikĂłw: / 5
SĹ‚abyĹšwietny 
poniedziałek, 19 grudnia 2011 20:29

jezyk_C_dla_mikrokontrolerow_AVR_okladkaJ?zyk C dla mikrokontrolerów AVR jest specyficzny i rz?dzi si? swoimi prawami. Jest odmienny w porównaniu do programów pisanych na komputery osobiste. ?wiat popularnych w Polsce mikrokontrolerów AVR w po??czeniu z dobrze napisanym programem w j?zyku C daje nieograniczone mo?liwo?ci tworzenia ciekawych projektów. Wszystkie zasady tworzenia poprawnych projektów i pisania programów dla mikrokontrolerów AVR w j?zyku C zosta?y opisane w ksi??ce "J?zyk C dla mikrokontrolerów AVR", której autorem jest Tomasz Francuz.

 

Tytu?: J?zyk C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Autor: Tomasz Francuz

Wydawnictwo: Helion.pl

Rok i miejsce wydania: 2011, Gliwice

ISBN: 978-83-246-3064-6

Ilo?? stron: 568

Oprawa: Mi?kka

Druk: Czarno-bia?y

 

Ksi??ka wydawnictwa www.helion.pl podzielona jest, a? na 29 rozdzia?ów. Bior?c pod uwag? ogrom informacji jakie autor chcia? przekaza? czytelnikowi nie jest to nic dziwnego, a pozwala ?atwo znale?? w niej wszystkie niezb?dne informacje. Ksi??ka na swoich 658 stronach porusza wszystkie najwa?niejsze aspekty programowania mikrokontrolerów AVR firmy Atmel w j?zyku wysokiego poziomu jakim jest j?zyk C.

Pierwszy z rozdzia?ów omawia kwesti? cz?sto pomijan? w innych kursach czy ksi??kach tego typu, a mianowicie ?rodowisko programistyczne oraz w?a?ciwe jego przystosowanie do w?asnych potrzeb. Na ka?dym kroku mo?na powiedzie?, ?e ksi??ka jest uniwersalna, poniewa? opisany zosta? program WinAVR oraz AVR Studio dla Windows'a i Linux'a. Daje to czytelnikowi mo?liwo?? wyboru i nie ogranicza go do pojedynczych rozwi?za?. Do?? dok?adnie opisane s? programy narz?dziowe jak „linkier” czy program „make”. Wiedza ta nie jest potrzebna dla pocz?tkuj?cego programisty, ale przydaje si? ju? dla osób ?rednio zaawansowanych by zrozumie? jakie operacje s? wykonywane przed i podczas kompilowania programów.

Wszystkie najwa?niejsze informacje dotycz?ce programatorów i programowania mikrokontrolerów AVR znalaz? si? w rozdziale 2. W tym przypadku autor równie? podszed? do sprawy profesjonalnie i opisa? w?a?ciwie wszystkie interfejsy programowania pocz?wszy od ISP przez JTAG, a? po TPI i programatory wysokonapi?ciowe. W ka?dym z przypadków opisany zosta? sposób programowania i budowa elektroniczna programatora. Liczne rysunki i schematy uzupe?niaj? ten rozdzia?. Szczegó?owo zosta?y opisane równie? Fusebity i Lockbity sp?dzaj?ce sen z powiek pocz?tkuj?cym programistom.

Nast?pny z kolei rozdzia? 3 zajmuje w ksi??ce najwi?cej miejsca i nie ma si? czemu dziwi?, poniewa? mo?na powiedzie?, ?e streszczono w nim podstawy programowania w j?zyk C. Niestety rozdzia? ten nie t?umaczy od podstaw sposobów programowania i kierowany jest do osób, które mia?y ju? styczno?? z j?zykiem C, na przyk?ad w komputerach PC. Zaprezentowano tutaj g?ównie ró?nice mi?dzy j?zykiem C dla mikrokontrolerów i dla komputerów PC. Dla osób, które nie mia?y styczno?ci wcze?niej z j?zykiem C polecana jest lektura innych pozycji dotycz?cych stricte j?zyka C  dost?pne na stronie www.helion.pl.

W rozdziale 4 wyt?umaczono sposoby dzielenia pisanego programu na sekcje takie jak .text, .data czy .eeprom. Rozdzia? ten mo?e wydawa? si? trudny i niepotrzebny dla pocz?tkuj?cego u?ytkownika, ale nie ulega w?tpliwo?ci, ?e warto by?o wspomnie? o sekcjach programu.

Cz?sto poruszany na wszelakich forach problem kontroli rdzenia zosta? wyja?niony w rozdziale 5. Zaprezentowano w nim ró?ne sposoby na ograniczenie poboru energii elektrycznej przez mikrokontroler oraz na zabezpieczenie go przed zawieszeniem si? podczas pracy i podczas chwilowego obni?enia napi?cia zasilania.

Dynamiczna alokacja pami?ci jest tematem rozdzia?u 6. Informacje w niej zawarte s? ciekawe i potrzebne, ale z punktu widzenia bardziej zaawansowanych programistów, pisz?c pierwsze proste programy nie ma potrzeby jej wykorzystywania.

Rozdzia?y 7 i 8 opisuj?ce pami?ci EEPROM oraz FLASH wbudowane w mikrokontrolery AVR. Zaprezentowano sposoby dost?p do tych pami?ci zapisu i odczytu danych.

Rozdzia? 9 w ca?o?ci po?wi?cony zosta? interfejsowi XMEM, który umo?liwia pod??czenie dotykowej pami?ci SRAM do mikrokontrolera. Z racji tego, ?e interfejs XMEM znale?? mo?na tylko w bardziej rozbudowanych mikrokontrolerach AVR, wiedza o nim nie jest niezb?dna dla pocz?tkuj?cego programisty.

Interesuj?cy dla pocz?tkuj?cych sposób odczytu warto?ci 16-biotwych przedstawiono w rozdziale 10. Mikrokontrolery AVR opisywane w ksi??ce s? 8-bitowe, odczyt i zapis warto?ci 16-biotwych nale?y przeprowadzi? w kilku etapach. Jest to cz?sty b??d pocz?tkuj?cych u?ytkowników.

Sposoby wprowadzania opó?nie? programowych poprzez p?tle i funkcje „delay” prezentuje krótki rozdzia? 11. Warto by?o umie?ci? te informacje w odzielnym rozdziale, poniewa? s? one wykorzystywane najwet w najprostrzych programach.

Mo?na powiedzie?, ?e od rozdzia?u 12 ksi??ka opisuje operacje na peryferiach mikrokontrolerów AVR. Pocz?wszy od rozdzia?u 12, a? do 17 opisano cz?sto spotykane w innych publikacjach sposoby kontrolowania portów I/O, przerwa?, przetworników A/C, komparatora analogowego i liczników. Ka?dy z rozdzia?ów zawiera kompletne informacje o sposobie uruchomienia i wykorzystania ka?dego z wymienionych peryferii. Dodatkowo warto zwróci? uwag? na przyk?ady praktyczne pokazuj?ce jak wykona? i oprogramowa? klawiatury matrycowe, enkodery, termometry analogowe, mierniki cz?stotliwo?ci czy wy?wietlanie multipleksowane.

Rozdzia? 18 bardzo zainteresuje wielu u?ytkowników, poniewa? opisuje sposoby pod??czenia i sterowania wy?wietlaczem LCD alfanumerycznych i graficznych. Dzi?ki przedstawieniu ró?nych sposobów przesy?ania danych do wy?wieltaczy (4-bitowe i 8-bitowe) po raz kolejny mo?na powiedzie?, ?e ksi??ka jest uniwersalna i opisuje wiele mo?liwych rozwi?za? wskazuj?c na ich zalety i wady.

Interfejsy komunikacyjne stanowi? mo?na by powiedzie? odr?bny rozdzia? w dziedzinie mikrokontrolerów, poniewa? cz?sto s? ustandaryzowane dla wielu urz?dze? to ich obs?uga jest zupe?nie inna w ka?dym przypadku. Bardzo dobrze, ?e w ksi??ce po?wi?cono, a? 98 podzielonych na 6 rozdzia?ów dla opisania interfejsów takich jak: USART, SPI, TWI (I2C), USI, USB i 1-wire. Warto wspomnie? o opisie interfejsu USB, który jest bardzo szczegó?owy i pokazuje mo?liwo?ci pod??czenia uk?adu mikroprocesorowego do komputera PC przez konwertery FTDI lub bezpo?rednio przy wykorzystaniu programowego interfejsu. Mo?na powiedzie?, ?e rozdzia? ten b?dzie zapewne ch?tnie przegl?dany ze wzgl?du na popularno?? komunikacji USB.

To czego brakuje w wielu opisach i ksi??kach to coraz cz??ciej wykorzystywane, szczególnie w zestawach ewaluacyjnych bootloadery opisane w rozdziale 25. Stanowi? one wygodn? alternatyw? dla programowania poprzez interfejs ISP czy JTAG. Dzi?ki bootloaderom mo?na programowa? mikrokontroler i uaktualnia? oprogramowania za pomoc? wgranego wcze?niej prostego programu nazywanego w?a?nie bootloaderem. Daje to przede wszystkim du?? wygod? u?ytkowania co w obecnych czasach jest wyznacznikiem dobrze zaprojektowanego urz?dzenia.

Kolejne 3 rozdzia?y po raz kolejny mog? nie by? przydatne pocz?tkuj?cym u?ytkownikom chc?cym napisa? prosty program i uzyska? prawie natychmiastowe efekty. Rozdzia?y 26, 27 i 28 opisuj? odpowiednio kontrol? integralno?ci programu, bezpiecze?stwo kodu oraz ??czenie j?zyka C i asemblera w jednym programie. Dla bardziej wprawionych programistów przyda si? zapewne rozdzia? o tym jak u?ywa? „wstawek” asemblerowych w j?zyk C dla uzyskania lepszych efektów dzia?ania programu.

Ostatni rozdzia? ksi??ki o numerze 29 opisuje sposoby optymalizacji i debugowania napisanego programu. Informacje w nim zawarte mog? by? pomocne w przypadku gdy skompilowany program jest niewiele wi?kszy od dost?pnej pami?ci mikrokontrolera lub gdy musimy mie? wi?ksz? kontrol? nad tym co dzieje si? podczas kompilacji, poniewa? C jest j?zykiem wysokiego poziomu.

Podsumowuj?c recenzowan? ksi??k?, nale?y z pewno?ci? stwierdzi?, ?e wyczerpuje ona wiele kwestii dotycz?cych programowania mikrokontrolerów AVR w j?zyk C. Niestety ksi??ka w ca?o?ci nie jest przewidziana dla zupe?nego laika w tej dziedzinie. Cz??? rozdzia?ów przyda si? osobom, które dopiero co zacz??y zabaw? w ?wiecie j?zyka C i mikrokontrolerów AVR, ale niektóre przeznaczone s? dla bardziej zaawansowanych programistów znaj?cych ju? podstawy programowania w j?zyku C, czego zabrak?o w ksi??ce. W tym przypadku jednak brak absolutnych podstaw, w którym? z rozdzia?ów ksi??ki nie jest jej wad?, poniewa? na rynku dost?pnych jest wiele tytu?ów opisuj?cych od podstaw j?zyk C.

Dzi?ki zachowaniu in?ynierskiego porz?dku w ksi??ce oraz poprzez podzielenie jej na wiele rozdzia?ów mo?na j? traktowa? jak poradnik podczas pisania w?asnego kodu. Wystarczy znale?? interesuj?cy nas rozdzia? i od razu korzysta? z gotowych rozwi?za? programowych i sprz?towych lub zrozumie? zasad? dzia?ania i tworzy? w?asne biblioteki i rozwi?zania.

 

Ocena wed?ug www.mikrokontrolery.org  5/5

Link do ksi??ki na stronie www.helion.pl

Ksi??ke mo?na równie? kupi? o 21% taniej w formie e-book na www.helion.pl

Zanim kupisz przeczytaj fragment ksi??ki i spis tre?ci

DataOdwiedzinKomentarze
Suma71960
Pt. 23280
Cz. 22320
Ĺšr. 21150
Pn. 1990
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Licznik

Artyku? przeczytano: 7209

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

UĹĽytkownikĂłw : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412416

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting