Partnerzy

www.prototypy.com

helion

www.elektroda.pl

www.zestawyuruchomieniowe.pl

Kredyty Gdynia

Translate thisProgramatory ISP PDF Drukuj
Ocena użytkowników: / 14
SłabyŚwietny 
wtorek, 27 lipca 2010 10:10

programatorDo zaprogramowania mikrokontrolera niezb?dny jest programator. Programator pozwala na wgranie odpowiednio wcze?niej skompilowanego pliku do pami?ci flash oraz EEPROM mikroprocesora. Programowanie mo?e  przeprowadzi? za pomoc? komputera, ale rwnie? za pomoc?  innego mikrokontrolera.

Obecnie najpopularniejsze programatory wykorzystuj? ISP (In-System Programming). Popularno?? tego rozwi?zania wynika z niskiej ceny samego programatora, jego prostej konstrukcji oraz mo?liwo?ci wgrania programu do uk?adu znajduj?cego si? w gotowym urz?dzeniu bez jego wymontowywania. Najprostszym rozwi?zaniem jest programator wykorzystuj?cy rwnoleg?y port komputera LPT. Przyk?ad takiego rozwi?zania pokazano na poni?szym schemacie.

2172362577.gif

570748764.jpg

Przyk?ad takiego programatora ma szereg wad. Jedn? z nich jest brak mo?liwo?ci zasilania uk?adu bezpo?rednio z programatora ze wzgl?du na niewielka obci??alno?? linii LPT (typowo kilka mA). Kolejna wada to coraz rzadziej spotykane porty LPT w komputerach stacjonarnych i w?a?ciwie ju? nie spotykane w komputerach przeno?nych. Ceny gotowych programatorw tego typu wahaj? si? w granicach 15-30 z?. Przyk?adem programatora wykorzystuj?cego port LPT jest STK-200 i STK-300.

Kolejny rzadko ju? dzisiaj spotykany programator ISP wykorzystuje port COM komputera. Niestety z tych samych wzgl?dw co omawiany wcze?niej programator LPT (brak portw COM w nowych komputerach) zosta? on wyparty z rynku. Do zalet takiego programatora mo?na zaliczy? prostot? konstrukcji. Schemat programatora wykorzystuj?cego port COM pokazano na rysunku poni?ej. Ze wzgl?du na rzadkie stosowanie tego typu programatorw nie b?dzie on szerzej omawiany.


4223388721.gif

Najpopularniejszym obecnie narz?dziem do programowania jest programator wykorzystuj?cy port USB. Jako, ?e porty USB s? oglnie dost?pne w komputerach stacjonarnych jak i przeno?nych programatory wykorzystuj?ce do transmisji port UBS zdoby?y wielk? popularno??. G?wn? zalet? takiej konstrukcji jest mo?liwo?? zasilania uk?adu z portu USB (+5V, 500mA). Niestety skomplikowana budowa oraz potrzeba zaprogramowania uk?adu steruj?cego programatorem odstrasza wielu pocz?tkuj?cych konstruktorw. W takim przypadku naprzeciw wychodz? firmy produkuj?ce programatory tego typu. Cena urz?dzenia waha si? od 30-70 z? w zale?no?ci o konfiguracji i konstrukcji. Do bardzo popularnych programatorw tego typu nale?y zaliczy? STK500 oraz nowsz? wersj? STK500v2. Programatory tego typu mog? pracowa? w trybie HID gdzie sterowniki instalowane s? automatycznie przez system lub jako wirtualny port COM, gdzie nale?y zainstalowa? sterowniki r?cznie dla konkretnego programatora (sterowniki dostarczane przez producenta). Poni?ej na rysunku pokazano programator AVR USB produkowany przez firm? AVT.

3486756812.jpg

Nale?y wspomnie? rwnie? o programatorach wysokonapi?ciowych. S? to programatory pozwalaj?ce na ingerencje w rejestry mikroprocesora niedost?pne podczas programowania ISP. Przyk?adem mo?e by? mo?liwo?? odblokowania niew?a?ciwie zaprogramowanych bitw kontrolnych (fuse bits). Do programowania mikroprocesorw programatorem wysokonapi?ciowym wymagane jest wyciagni?cie lub wylutowanie uk?adu, poniewa? musi on by? programowany bez innych do??czonych do niego podzespo?w. Programatory HV (high voltage) nie s? wymagane do wgrywania czy odczytywania programw z mikroprocesora dlatego te? nie b?d? szerzej omawiane.

Pod??czenie programatora do mikroprocesora

Wszystkie programatory ISP wyposa?one s? standardowo w 6 wyprowadze? : MISO, MOSI, SCK, RST, VCC, GND. Linie MOSI i MISO wykorzystywane s? do przesy?ania danych do i z mikroprocesora. SCK to sygna? zegarowy, taktuj?cy prace uk?adu podczas programowania, RST s?u?y do resetu uk?adu. Linie VCC i GND zasilaj? programowany uk?ad, gdzie VCC to napi?cie dodatnie (z regu?y +5V), a GND to wsplna masa uk?adu programator-mikroprocesor. Standard opracowany przez firm? ATMEL o nazwie KANDA mwi mi?dzy innymi o sposobie wyprowadzania sygna?w w gniazdach programatorw. Na rysunku, poni?ej przedstawiono widok wtyczki i gniazda programatora zgodnego ze standardem KANDA.


2418291532.jpg

Mo?na by zapyta? dlaczego, a? 4 sygna?y masy. Takie ustawienie wyprowadze? nie jest przypadkowe, poniewa? gdyby spojrze? na przewd (ta?m?) ??cz?c? programator z uk?adem mo?na zauwa?y?, ?e sygna?y magistrali ISP naprzemiennie prowadzone s? z sygna?ami masy co wp?ywa na zmniejszenie zak?ce? w podczas transmisji danych. W ka?dym mikroprocesorze rodziny AVR w nocie aplikacyjnej znajdziemy opis wyprowadze? mikrokontrolera. Przy niektrych wyprowadzeniach prcz nazwy portu i numeru bitu podawane s? dodatkowe funkcje tego wyprowadze?. Nale?y szuka? oznacze? takich jak MISO, MOSI, RST (RESET), SCK, VCC i GND. Do tych wyprowadze? analogicznie nale?y pod??czy? programator (chocia? nie zawsze o czym w dalszej cz??ci). Na rysunku poni?ej przedstawiono schemat wyprowadze? popularnego mikrokontrolera ATmega8 i ATtiny2313 gdzie zaznaczono miejsca pod??czenia programatora.

3966138629.jpg

940181431.jpg

Na szczegln? uwag? zas?uguje wspomnienie o wyj?tkach jaki jest na przyk?ad mikrokontroler ATmega128 czy ATmega64. W tym przypadku nast?pi?a pewna zbie?no?? w nazwach wyprowadze? dla SPI (Serial Peripheral Interface) i ISP. Wyprowadzenia opisane jako MOSI i MISO dotycz? SPI i nie s?u?? do programowania mikrokontrolera przy pomocy ISP. Wielu u?ytkownikw pope?nia b??d podczas po??czenia co w rezultacie uniemo?liwia zaprogramowanie uk?adu. Linie MOSI i MISO znajduj? si? na wyprowadzeniach oznaczonych jako PE0 i PE1 jak pokazano na poni?szym rysunku, na ktrym zaznaczono rwnie? pozosta?e wa?ne wyprowadzenia mikrokontrolera ATmega128 i ATmega64 s?u??ce do programowania.


1756690429.jpg

DataOdwiedzinKomentarze
Suma152250
Pt. 2330
Cz. 2280
Śr. 2140
Wt. 2070
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Licznik

Artyku? przeczytano: 15249

Sonda

Sk?d wiesz o www.mikrokontrolery.org
 

Statystyka

Użytkowników : 1
Artykułów : 28
Zakładki : 1
Odsłon : 412403

Facebook

Logowaniewww.mikrokontrolery.org, Powered by Joomla! Designed by SiteGround web hosting